Pozovite nas:
+381-24 554 927
Protetska rehabilitacija kod teških pušača sa implantima DENTAL RATIO®

Protetska rehabilitacija kod teških pušača sa implantima DENTAL RATIO®

Protetska rehabilitacija kod teških pušača sa implantima DENTAL RATIO®
Protetska rehabilitacija kod teških pušača sa implantima DENTAL RATIO®
0 532

Protetska rehabilitacija kod teških pušača sa implantnim sistemom DENTAL RATIO®

Branislav Fatori

 

Cilj ove praktične studije je da ispita podobnost OKTAGON® implantata od firme DENTAL RATIO® (Hager & Meisinger) kod izrazitih pušača koji puše od 20 cigareta dnevno pa naviše. Kontrolna grupa su bili nepušači.

 

U poslednje dve decenije, nadoknade na implantatima su se pokazale u svetu kod bezubih i delimično bezubih pacijenata kao pouzdana opcija. U nikotinskom dimu nalaze se pojedine supstance koje štetno utiču na proces oseointegracije. Preciznije  nikotin, ugljen-monoksid, acetildelhid (etanal), akrolein i cijanovodonična kiselina. Smanjen i otežan protok krvi, kao i smanjena mineralizacija matriksa, praćeni citotoksičnošću su rezultati negativnog delovanja na metabolizam u procesu zarastanja.  

Veliki broj dosadašnjih studija dokazuje da pušenje ima za posledicu redukovanu oseointegraciju. Ipak, rizik od preranog gubitka implantata je različito vrednovan i ocenjen (do oko 9 puta je veći nego kod nepušača).

Prosečna vrednost pokazuje da je rizik uvećan 2-4 puta.

Najveća retrospektivna studija koje se bavi ovom tematikom (1,727 pacijenata) pokazuje da je rizik od gubitka implantata duplo veći kod pušača. Akumulacija plaka je veća kod pušača, a samim tim tim i učestalost nastanka ginivitisa i parodontitisa, što posledično dovodi do povećane resorpcije u viličnim kostima. Određeni autori su uočili različite faktore odgovorne za različite gubitke, koji su u grupi od 540 ispitivanih pacijenata sa ukupno 2149 postavljenih implantata imali značajno veći gubitak implantata nego u grupi nepušača.

Resorpcija kosti prilikom funkcionalnog opterećenja je značajno veća kod pušača nego kod nepušača. Uporedna merenja to i dokazuju. Takođe, uporedna merenja gubitka marginalne kosti oko implantata kod pušača sa neadekvatnom oralnom higijenom pokazuju 3 puta veći gubitak nego kod nepušača.

Gubitak implantata je posledica procesa većeg broja faktora. Važni faktori koji imaju uticaj na prognozu uspeha terapije uključuju dužinu, dijametar implantata i poziciju, kao i širinu bezubih grebena.

U pogledu kliničkih komplikacija ovi, gore pomenuti faktori, utiču na stepen uspešnosti  preživljavanja implantata u funkciji vremena. Vrlo teško je proceniti da li samo pušenje kao samostalni faktor ima odlučujuću ulogu kod gubitaka implantata. Gore pomenuti faktori su direktno povezani sa koštanom resorpcijom i periimplantatnom inflamacijom.

Cilj ove studije je bio da pokaže opseg komplikacija i da utvrdi stepen preživljavanja implantata kod pušača i nepušača. U periodu 2011. i 2012. su kod 32 odrasla pacijenta sa 80 ugrađenih implantata izvršene precizne analize istraživanja. 

                                                         

Materijal i Metode

Pacijenti su podeljeni u dve grupe:

Grupa 1 (teški pušači), Grupa 2 (nepušači). Nastale komplikacije su istraživane neposredno posle hiruškog zahvata i za vreme zarastanja. Komplikacije podrazumevaju mala (spontane ekspozicije implantata) i velika (gubitak implantata, praćene bolovima, otokom, gnojem, periimplantitisom) odstupanja od normalnog.

Studija je bazirana na osnovu dobijenih podataka od 32 pacijenata kojima je ugrađeno 80 implantata. Informacije sadrže kompletnu opštu medicinsku i stomatološku anamnezu, detaljnu kliničku i radiološku procenu, sa posebnim akcentom na pušačke navike. 

Od njih 32, 16 pacijenata je bilo pušača, sa ugrađenih 42 implantata, a drugih 16 su bili nepušači sa ugrađenih 38 implantata (Tabela 1 i 2).

 

 

Studija ne analizira broj konzumiranih cigareta dnevno.

Implantati su 2011. i 2012. godine ugrađeni od strane oralnog hirurga u sterilnim uslovima po Brönemarkovom protokolu. Korišćeni su Implantati tipa OKTAGON® firme DENTAL RATIO® (Hager & Meisinger).

Značajne razlike uzimajući u obzir pol i starost pacijenata nisu uočene.

Po uobičajenom protokolu koji su pacijenti morali da prihvate, utvrđena je kvota od 5% gubitaka. 

OKTAGON®  implantati su proizvedeni na bazi čistog titana 4 stepena sa površinom nagriženom kiselinom i peskiranom Al2O3 (korundum). Na ovaj način obrađena površina rezultira odsustvom rezidualnih napona na površini, i ima karakterističnu mikro i makro strukturu. Skenirajuća elektronska mikroskopska analiza (SEM analiza) površine implantata (urađena na univerzitetu Bochum) pokazuje površinsku strukturu  OKTAGON® implantata. Grupa mikrostruktura ima opseg od 20-40 µm, i karakteristična je po mikropukotinama.

Pomoću EDX analize (vođene od dr Schmitz) je dokazano da je površina implantata ostaje oslobođena od rezidualnih napona nakon nagrizanja i peskiranja i da oseointegracija nije ugrožena nekim nepoželjnim materijalom. (Komentar: u jednoj našoj publikaciji analizirano je više implantata poznatih brendova koji su zastupljeni u Švajcarskoj, sa nečistim povrsinama, dok su kod jednog tipa implantata, na površini, pronađeni ostaci ulja.)

Izuzetni kvalitet površine OKTAGON®  implantata je dokumentovan u specijalnim analizama, u okviru osiguranja kvaliteta, i podržavaju ISO standard EN ISO 13485 Švajcarske. 

 

Rezultati

U grupi pušača 2 implantata nisu postigla primarnu stabilnost, što predstavlja neuspeh od 5%. U nepušačkoj grupi svi implantati su se oseointegrisani. 

Značajne razlike uzimajući u obzir pol i starost pacijenata nisu uočene. Gubitak od 5% implantata, u grupi ispitanika koji konzumiraju duvan, pokazuje da je ugradnja implantata moguća pod uslovom da se strogo poštuje protokol. Većina aktuelne literature dokazuje da je konzumiranje duvana jedan og glavnih faktora rizika koji utiču na uspešnost terapije. 

Pod mikroskopom koji uveličava 5000x posmatrala se nagrižena površina, i nisu pronađeni znakovi kontaminacije organskim komponentama.

U slučaju neorganskih ostataka, neophodno je razlikovati pojedinačne mrlje i zalepljene ostatke vezane za proces, kao što je cela površina implantata gde se razlikuju ostaci  Al2O3.

 

Opis slučaja

Pacijent, muškarac, star 64 godine, izraziti pušač, dobio je u decembru 2010. godine jednodelne implantate koji su odmah opterećeni sa provizornim mostom. 

Svi implantati su imali primarnu stabilnost sa prosečnom vrednošću periotesta od (-0.4). Međutim, 6 nedelja kasnije, svi implantati su izgubili stabilnost usled neuspele oseointegracije.

8 meseci kasnije, u septembru 2011. godine, pacijent je zbrinut sa 6 implantata OKTAGON® firme DENTAL RATIO, dijametra 4.1 i dužine 12mm. Definitivno, protetsko zbrinjavanje, završeno je u februaru 2012. godine. Ovaj slučaj pokazuje da su implantati OKTAGON® firme DENTAL RATIO izuzetno pogodni za teške, kompromitujuće slučajeve (Slike 1. do 6.).

 

Diskusija

Studija pokazuja da pušenje znatno utiče na proces zarastanja i primećen je veći broj komplikacija. Kod pušača, konzumiranje duvana podstiče zapaljenje i gingivalno krvarenje nakon hirurškog zahvata.

Pojedini autori ukazuju da je konzumiranje duvana faktor, koji dovodi do gubitka implantata, tokom faze zarastanja i oseointegracije. Takođe, primećeno je da je stepen gubitka implantata dvostruko veći kod pušača nego kod nepušača. U okviru ove studije, procenat izgubljenih implanatata je jako nizak, i zato su sve komplikacije koje su se javile uračunate. Mada je klasifikovana kao komplikacija u ovoj studiji, spontana, preuranjena ekspozicija implantata, nakon ugradnje, ili gubitak primarne stabilnosti su bile posmatrane i analizirane.

Iako je spontana ekspozicija implantata definisana kao komplikacija, ona ne mora nužno dovesti dogubitka implantata.

Najčešći gubitak implantata u ovoj studiji je primećen u grupi koja konzumira duvan u velikim količinama, dok je proces zarastanja u grupi nepušača prošao bez negativnih posledica.

Grupa konzumenata duvana, kao i grupa ljudi koji ga ne konzumiraju je relativno mala, međutim jasni su znaci komplikacija koji se pojavljuju u grupi ljudi koja konzumira duvan.

U okviru ovog članka nije bilo moguće prodiskutovati sve mehanizme koji su uzročnici komplikacija na implantatima, a vezani su za upotrebu duvana. 

U grupi pušača su ustanovljene sistematska vazokonstrikcija, redukovana prokvljenost oblasti opterećene implantatima, povećana trombocitna agregacija i funkcionalne smetnje kod neutrofilnih granulocita. U odnosu na nepušače, ove vrednosti su višestruko povećane. Smanjenjem konzumiranja cigareta moguće je, verovatno, da se smanji broj komlikacija vezanih za implantate.

 

Zaključak

Pacijenti i njihovi hirurzi trebaju biti svesni da pušenje predstavlja faktor rizika. Pušači imaju veću incidenciju komplikacija, posebno u slučaju transgingivalnih implantata.

Međutim, većina komplikacija ne dovodi do neuspeha. Imedijatni implantati imaju veću stopu gubitka od odloženo inseriranih implantata.

Iako postoji značajan odnos između komplikacija i pušenja, intenziteta ekspozicije (broja cigareta), tipa implantata (interni ili eksterni HEX) i vremena implantacije (imedijatna/odložena), ne može se pretpostaviti da su to isključivi ili najvažniji faktori.

Dalja istraživanja su potrebna kako bi se identifikovali ostali mogući faktori koji mogu dovesti do neuspeha. Međutim, potencijalni pacijenti bi trebali biti informisani da pušenje ima štetno delovanje na dentalne implantate te da bi redukcija pušenja mogla smanjiti moguću stopu komplikacija.

Tokom perioda posmatranja DENTAL RATIO® implantati su pokazali visok kvalitet po povoljnoj ceni u poređenju sa drugim sličnim proizvodima.

Ova studija jasno pokazuje negativne efekte konzumiranja duvana i povećani stepen komplikacija i gubitka implantata usled konzumiranja..

Takođe su uočene promene na paradoncijumu i to je sve dokumentovano različitim parametrima. U studijama koje slede i koje su u toku biće istraživane druge nepoznate komponente.

Slični postovi
Vreme je za promenu: Zašto su OKTAGON®BLT Implanti najbolji izbor? Vreme je za promenu: Zašto su OKTAGON®BLT Implanti najbolji izbor?
OKTAGON implantatni sistem služi se dokazanim implatološkim konceptima iz svakodnevne stomatološke prakse. Sastoji od čistog titanijuma, četvrtog stepena, i dostupan u verzijama implantata koje se nalaze na nivou krestalne kosti i na nivou mekog tkiva.
TAJNA JE OTKRIVENA! Predstavljamo Vam kompaniju DENTAL RATIO! TAJNA JE OTKRIVENA! Predstavljamo Vam kompaniju DENTAL RATIO!
“Kupujte pametno” moto kompanije DENTAL RATIO, predstavlja vezu između proizvoda izuzetnog kvaliteta i inteligentne upotrebe sredstava. Proizvedeno u Nemačkoj od strane Hager & Meisinger, garancija za visokokvalitetne medicinske proizvode preko 125 godina
Podeli
Komentari
Napiši komentar
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.